ХАРКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

від  30 січня    2015 року              № 39-1/VІ

Про  сільський   бюджет  на 2015 рік

           

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України,  пункту 23 статті 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ” сільська  рада вирішила :

           1.Визначити на 2015 рік:

   - доходи сільського бюджету у сумі 531128 грн, в тому числі доходи загального фонду сільського  бюджету 458387 грн, доходи спеціального фонду сільського бюджету 9300 грн, від органів державного управління ”Інші субвенції “ в сумі 63411грн  згідно з додатком 1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 531128 грн, в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 521828 грн, видатки спеціального фонду сільського бюджету 9300 гривень.

2.Затвердити бюджетні призначення  за головними розпорядниками коштів сільського  бюджету на 2015 рік, у тому числі по загальному фонду 521828 грн. та спеціальному фонду 9300 грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.

3.Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  2750 гривень.

 4. Затвердити на 2015 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

1) трансферти ,  що  надходять  до  сільського бюджету     по  загальному   фонду  :

- субвенція з районного бюджету місцевим бюджетам утримання дошкільних навчальних закладів, закладів культури   – у сумі 63441,00грн

2) трансферти, що передаються з сільського бюджету  по загальному фонду :

 -  інша субвенція   у сумі  3901,00 грн.

 5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2015 рік за їх економічною  структурою:

  • оплата праці працівників бюджетної установи ;
  • нарахування на заробітну плату ;
  • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів ;
  • забезпечення продуктами харчування  ;
  • оплата комунальних послуг та енергоносіїв  ;
  • поточні трансферти населенню ;
  • поточні трансферти місцевим бюджетам.

 

6. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих ( регіональних) програм у сумі 13571,00 згідно додатками 4 до цього рішення.

7.Розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

8. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2015 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів.

9. Відповідно до  статті  23  Бюджетного  кодексу України:

 У межах загального обсягу бюджетних призначень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування бюджету  окремо за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету сільський голова за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює  перерозподіл  бюджетних  асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі,в розрізі економічної класифікації видатків бюджету;

         У межах загального обсягу бюджетних призначень  головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету за тимчасовою класифікацією  видатків та  кредитування  бюджет,  а також збільшення видатків  розвитку  за  рахунок зменшення інших видатків (окремо  за  загальним та спеціальним фондами  бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету сільської ради, погодженим з постійною комісією сільської ради з питань планування,бюджету і фінансів;

         Забороняється без внесення змін до рішення про сільський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та  спеціальним фондами сільського бюджету на:

  • оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків ;
  • видатки, пов’язані з функціонуванням  органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими функціями тимчасової  класифікації видатків та кредитування.

9. Відповідно  до  статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України доручити виконавчому комітету сільської ради, у разі необхідності, отримувати  у  порядку визначеному Кабінету Міністрів України позички  на   покриття тимчасових касових розривів  сільського  бюджету,  пов’язаних  із  забезпеченням  захищених  видатків  загального фонду в межах  поточного бюджетного  періоду за  рахунок коштів  єдиного казначейського  рахунку на договірних  умовах   без нарахування  відсотків  за  користування  цими  коштами з обов’язковим  їх поверненням  до  кінця поточного бюджетного  періоду.   

10. Додатки 1-4 до рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

Сільський голова                                                                                 Ю.М.Щур