ХАРКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

                                                                                                                РІШЕННЯ 

 

 від  25  грудня    2015 року                                                                     № 2-2/УІІ

 

Про  сільський   бюджет  на 2016 рік

 

            Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України,  пункту 23 статті 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ” сільська  рада вирішила :

       

 1. Визначити на 2016 рік:

   - доходи сільського бюджету у сумі 642230 грн, в тому числі доходи загального фонду сільського  бюджету 635730 грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 6500 грн, від органів державного управління ” Інші субвенції “ в сумі 55173грн  згідно з додатком 1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 642230 грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 635730 грн, видатки спеціального фонду сільського бюджету 6500 гривень.

 1. Затвердити бюджетні призначення  за головними розпорядниками коштів сільського  бюджету на 2016 рік, у тому числі по загальному фонду 635730 грн. та спеціальному фонду 6500 грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.

  3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  3480 гривень.

 4. Затвердити на 2016 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

   1) трансферти ,  що  надходять  до  сільського бюджету     по  загальному   фонду  :

- субвенція з районного бюджету місцевим  бюджетам  утримання дошкільних навчальних закладів, закладів культури   – у сумі 55173,00грн

5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2016 рік за їх економічною  структурою:

 • оплата праці працівників бюджетної установи ;
 • нарахування на заробітну плату ;
 • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів ;
 • забезпечення продуктами харчування  ;
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв  ;
 • поточні трансферти населенню;
 • поточні трансферти місцевим бюджетам.

 

6.   Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих ( регіональних) програм  згідно додатка  6 до цього рішення.

7. Розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

8. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2016 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів.

9. Відповідно до  статті  23  Бюджетного  кодексу України:

 У межах загального обсягу бюджетних призначень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування бюджету  окремо за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету сільський голова за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює  перерозподіл  бюджетних  асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі,в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

         У межах загального обсягу бюджетних призначень  головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету за тимчасовою класифікацією  видатків та  кредитування  бюджету, включаючи додаткові дотації та субвенції,  а також збільшення видатків  розвитку  за  рахунок зменшення інших видатків (окремо  за  загальним та спеціальним фондами  бюджету) здійснюються за рішенням постійної комісії  сільської ради з питань планування,бюджету і фінансів з  подальшим затвердженням на  черговій сесії сільської ради у  порядку, встановленому Кабінетом Міністрів   України;

         Забороняється без внесення змін до рішення про сільський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та  спеціальним фондами сільського бюджету на:

 • оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків ;
 • видатки, пов’язані з функціонуванням  органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими функціями тимчасової  класифікації видатків та кредитування.

9. Відповідно  до  статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України доручити виконавчому комітету сільської ради, у разі необхідності, отримувати  у  порядку визначеному Кабінету Міністрів України позички  на   покриття тимчасових касових розривів  сільського  бюджету,  пов’язаних  із  забезпеченням  захищених  видатків  загального фонду в межах  поточного бюджетного  періоду за  рахунок коштів  єдиного казначейського  рахунку на договірних  умовах   без нарахування  відсотків  за  користування  цими  коштами з обов’язковим  їх поверненням  до  кінця поточного бюджетного  періоду.   

10. Додатки 1-4 до рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

 

 

 

Секретар сільської  ради                                                        В.М.Бондаренко

 

                     Доходи сільського бюджету Харкіської  сільської  ради станом на 01.06.2015 року

 

 

 

 

 

                                                                                                              

                                                                                                                                                       (тис. грн.)

 (тис. грн.)

 

           
             

ККД

Доходи

Планові завдання на 2015 рік 

Уточнений план на період

Фактично надійшло станом на 01.06.2015

в  тому числі  за останній тиждень

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини,заготовленої в порядку рубок головного користування)

0,3

0,3

2,6

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

4,8

1,7

-

 

18010400

Податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,сплачений юридичними особами,які є власниками обєктів нежитлової нерухомості

 

 

0,7

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

0,2

0,08

0,48

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

25,3

103,3

94,0

0,001

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

6,7

 

 

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

54,7

22,7

31,9

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

31,3

12,4

22,9

 

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товароиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 

107,0

14,8

33,2

 

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

 

 

 

 

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцяхчи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

0,04

0,02

0,07

 

22090100

Державне мито, що сплачується за  місцем розгляду та оформлення документів , у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

0,01

0,006

0,008

 

22090400

Державне мито, пов’язане  з видачею та оформлення  закордонних паспортів ( посвідок) та паспортів громадян України

0,009

0,004

0,001

 

41035000

Інші субвенції

63,4

18,5

14,6

3,9

Всього по загальному фонду

521,8

174,1

20,8